Ośrodek Szkolenia Kierowców Roman Gawlik

tel. 71 797 55 44
biuro@gawlik.wroclaw.pl

Przed rozpoczęciem kursu prawa jazdy należy uzyskać Profil Kandydata na Kierowcę.

Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) – to elektroniczny dokument generowany w systemie przez Wydział Komunikacji, zawierający dane i informacje identyfikujące osobę ubiegającą się o wydanie dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami. Wydaje go Wydział Komunikacji właściwy dla miejsca zamieszkania na podstawie badania lekarskiego, zdjęcia i dokumentu tożsamości. Profil wydawany jest nieodpłatnie.

 

Wymagane dokumenty do złożenia wniosku o wydanie Profilu Kandydata na kierowcę:

1. orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami (przy kat. C, C+E, D także orzeczenie psychologiczne)
2. jedno kolorowe zdjęcie (takie jak do dowodu osobistego i paszportu)
3. dokument tożsamości – np. dowód osobisty, paszport lub karta pobytu
4. prawo jazdy wraz z kserokopią ( w przypadku ubiegania się o PKK na inne kategorie niż dotychczas posiadane)

 

Osoby niepełnoletnie składają wniosek w obecności rodzica lub opiekuna prawnego.