Nauka jazdy Wrocław, Prawo jazdy, Szkolenie kierowców, ADR, świadectwo kwalifikacji, Gawlik, OSK – Dolnośląskie

Kwalifikacja wstępna (przyspieszona)

Kwalifikacja wstępna, szkolenie okresowe

Podstawę prawną do prowadzenia szkoleń w ramach kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, szkoleń okresowych oraz zajęć odbywanych w ramach szkolenia okresowego, stanowią:

a) ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 ze zmianami)

b) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. z 2008 r. Nr 124, poz. 805 ze zm.).

Do kwalifikacji wstępnej może przystąpić osoba która:

a) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
· przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe,
· studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt,
b) nie będąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mająca zamiar wykonywać przewozy drogowe na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wymóg uzyskania kwalifikacji wstępnej dotyczy osób posiadających prawo jazdy:

a) kategorii D1, D1+E, D lub D+E, wydane po dniu 10 września 2008r.,
b) kategorii C1, C1+E, C lub C+E, wydane po dniu 10 września 2009r..

Kierowca obowiązany jest uzyskać kwalifikację wstępną, odpowiednio do pojazdu, którym zamierza wykonywać przewóz drogowy, w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio dla prawa jazdy kat.C1, C1+E, C, C+E lub D1, D1+E, D, D+E.

Do szkolenia okresowego może przystąpić osoba która:

a) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
· przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe,
· studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt,
b) nie będąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mająca zamiar wykonywać przewozy drogowe na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kierowca wykonujący przewóz drogowy jest obowiązany odbyć pierwsze szkolenie okresowe i uzyskać wymagany wpis do prawa jazdy w terminie do dnia:

a) 10 września 2009r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii D1 lub D do dnia 31 grudnia 1980r.

b) 10 września 2010r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:
· kategorii C1 lub C do dnia 31 grudnia 1980r.
· kategorii D1 lub D od dnia 1 stycznia 1981r. do 31 grudnia 1990r.

Dalsze czasookresy opisane są w Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. z 2008 r. Nr 124, poz. 805 ze zm.).

a) kwalifikacja wstępna (szkolenie obejmuje łącznie 280 godz.) w tym:
· część podstawowa 195 godz. zajęć teoretycznych,
· część specjalistyczna w tym:
– 65 godz. zajęć teoretycznych,
– 16 godz. zajęć praktycznych w ruchu drogowym
– 4 godz. zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych (na symulatorze we Wrocławiu)

b) szkolenie okresowe w formie kursu lub cyklu zajęć obejmuje 35 godz. zajęć teoretycznych (pięć modułów tematycznych po 7 godzin).

1. Kwalifikacja wstępna.
Po zakończeniu kwalifikacji wstępnej na wniosek kierownika w Ośrodku Szkolenia zostaje przeprowadzony test kwalifikacyjny przed komisją powołaną przez wojewodę w formie pisemnej lub przy użyciu komputerowego urządzenia egzaminacyjnego.

Test kwalifikacyjny dotyczący kwalifikacji wstępnej obejmuje:
a) test podstawowy 20 pytań
b) test specjalistyczny 10 pytań

Osobie szkolonej która uzyskała pozytywny wynik z testu, w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia testu wydaje się świadectwo kwalifikacji zawodowej.
Osoba która uzyskała negatywny wynik testu, może przystępować do kolejnych testów organizowanych w tym samym ośrodku szkolenia, w którym ukończyła kwalifikację wstępną.

2. Szkolenie okresowe.
Kierownik Ośrodka Szkolenia osobie, która ukończyła wymagane zajęcia w ramach szkolenia okresowego, wydawał będzie świadectwo kwalifikacji zawodowej, potwierdzające odbycie szkolenia okresowego.

  • Koszt kwalifikacji wstępnej wynosi: 5500 złotych
  • Koszt szkolenia okresowego wynosi: 700 599 złotych
  • Kursy są organizowane w formie e-learningowej  pod nadzorem instruktora.

    Zapraszamy do współpracy